In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens stichting iNSnet (iNSnet) en de met haar verbonden projecten van u verzamelt via onze interactie met u en via onze diensten en producten, op welke wijze dat gebeurt, welke rol cookies daarbij spelen, waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en kunt aanpassen en hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd.

Onze bedrijfsgegevens zijn:

stichting iNSnet
Osloweg 131-8508
9723 BK Groningen
Nederland
Tel: +31 (0)85 4010247
e-mail: info@insnet.org
KvK nummer: 14083962

Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van iNSnet, uitoefening van uw rechten, of verzoeken met betrekking tot transparantie, kunt u met iNSnet contact opnemen per post en telefoon op basis van bovenstaande gegevens. Ook is het mogelijk een email te sturen aan info@insnet.org.

Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij de verwerking van gegevens kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing zijn. We spreken hier verder van AVG. De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, maar ook op de handmatige verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Om te bepalen of de AVG van toepassing is, zijn de volgende vragen van belang:

1. Worden gegevens verwerkt?
2. Zijn deze gegevens persoonsgegevens?
3. Worden deze gegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt, of zijn ze opgenomen in een bestand, dan wel bestemd om opgenomen te worden in een bestand?
4. Valt de verwerking binnen het toepassingsbereik van de AVG?

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden met ons gedeeld door medewerkers, potentiële medewerkers, klanten, prospects, leveranciers of als u contact met ons hebt.
Gebruikers van onze websites, e-mails en andere digitale communicatiekanalen geven een aantal persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door.
Persoonsgegevens worden verzameld via bezoek aan onze websites door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op één van onze websites of bij aanmelding voor gebruik van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die via een forum of reactie op of gelinkt aan één van de door ons beheerde websites worden geplaatst, gepubliceerd respectievelijk gedeeld door deelnemers aan dit forum, worden niet door ons noch in onze opdracht dan wel op ons initiatief verzameld, bewaard of verwerkt. Voor de plaatsing, publicatie respectievelijk het delen van deze persoonsgegevens zijn wij geen verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, en wijzen iNSnet en/of de met haar gelieerde ondernemingen iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en/of het nemen van alternatieve maatregelen in verband met de plaatsing, publicatie respectievelijk het delen van deze persoonsgegevens uitdrukkelijk af.

Persoonsgegevens worden door ons ook verkregen door bijvoorbeeld een iNSnet account aan te maken, door aanmelding voor evenementen en activiteiten (schriftelijk of via onze websites), door toestemming (opt-in) voor marketing- of recruitmentactiviteiten of door bereid te zijn in ons klantenbestand te worden opgenomen.
Een ander deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies op uw apparaat.
Ook door overeenkomsten aan te gaan of door andere zakelijke activiteiten verkrijgen wij persoonsgegevens. Dit kunnen commerciële (project)overeenkomsten voor producten of diensten zijn, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht voor de inhuur van ZZP-ers of inleenkrachten, abonnementen of licenties.

Welke websites worden door iNSnet gehost?

insnet.eu – corporate website
duurzaamnieuws.nl
duurzaammetvakantie.nl
virtueel.com

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • naam en adres
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • bankrekeningnummer
 • gegevens van identiteitsbewijzen (voor zover wettelijk verplicht)

Verwerkingsdoelen: waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

iNSnet gebruikt de gegevens die worden verwerkt voor:

 • haar bedrijfsvoering
 • recruitment
 • levering van producten en diensten
 • verbetering van producten en diensten
 • aanbieden van evenementen

Bedrijfsvoering

iNSnet is werkzaam voor afnemers van nieuws en informatie via onze websites.
Bovendien is iNSnet als werkgever op grond van artikel 28 Wet op de Loonbelasting wettelijk verplicht om een kopie of scan van het identiteitsbewijs van haar personeel op te nemen in de loonadministratie.

Van het identiteitsbewijs wordt een kopie of scan gemaakt op het moment dat een werknemer bij iNSnet in dienst komt. Zo kunnen wij later aantonen dat onze werknemers zich goed gelegitimeerd hebben en dat zij legaal in Nederland waren. De kopieën van de door iNSnet verwerkte identiteitsbewijzen worden verder gebruikt voor controles op de werkvloer door bijvoorbeeld de Inspectie SZW.

Leveren en verbeteren van producten en diensten van iNSnet

Wij verzamelen (persoons)gegevens die wij via websites ontvangen om effectief te kunnen werken en onze klanten zo goed mogelijk over onze producten en diensten te informeren en aan te kunnen bieden.

Verder is gebruik van persoonsgegevens ook mogelijk voor communicatie met klanten en gebruikers, bijvoorbeeld voor het verstrekken van informatie over gebruikersaccounts, beveiligingsupdates en productinformatie.

iNSnet websites en cookies

iNSnet maakt gebruik van cookies (kleine (tekst)bestanden die (door de aanbieder van een website) op de apparatuur van gebruikers of bezoekers van iNSnet websites worden opgeslagen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet, en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld). Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker”.

Met cookies kunnen wij onder andere:

 • de voorkeuren en instellingen van iNSnet website bezoekers opslaan
 • het voor iNSnet website bezoekers mogelijk maken om zich voor een bepaald doel aan te melden
 • op interesses gebaseerde advertenties en marketing aanbieden
 • een goede beveiliging realiseren (identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid)
 • analyseren hoe onze websites en online diensten presteren.
 • Bezoekers en gebruikers van iNSnet websites kunnen, nadat zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van cookies, deze cookies verwijderen via de instelling van de internetbrowser op de computer.

Toepasselijke wetten en regels voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. De hoofdregels voor het plaatsen van cookies staan in de Telecommunicatiewet (Tw). Op grond van artikel 11.7a van de Tw moet de aanbieder van een website de internetgebruikers informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies op hun apparaat (zoals hun computer, laptop of smartphone). Vervolgens moet de aanbieder van een website de gebruikers daarvoor in veel gevallen om toestemming vragen.

Analytische cookies

Er zijn uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. Bijvoorbeeld als de cookies technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Denk hierbij aan bepaalde analytische cookies, waardoor beter inzicht wordt verkregen in het functioneren van onze website. Op 11 maart 2015 is de Telecommunicatiewet aangepast. De aanbieder van een website heeft geen toestemming meer nodig voor het plaatsen van analytische cookies, mits die cookies alleen gebruikt worden om bezoekers te tellen. Indien analytische cookies niet worden gebruikt om mensen anders te behandelen, hebben ze nauwelijks gevolgen voor de privacy van bezoekers van een website. In dat geval toestemming van gebruikers van de website niet meer noodzakelijk.

Tracking cookies

Op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.
iNSnet maakt gebruik van tracking cookies op de websites duurzaamnieuws.nl en duurzaammetvakantie.nl. Hiervoor wordt de website gebruiker om expliciete toestemming gevraagd. Indien geen toestemming wordt verleend, wordt de websitebezoeker gevraagd door te klikken voor meer informatie en kan de keuze worden gemaakt om cookies geheel of gedeeltelijk te activeren. Bij een keuze om geen of niet alle cookies is er mogelijk sprake van verminderde functionaliteit van de website.

Hoe worden persoonsgegevens bij ons bewaard?

Persoonsgegevens worden door iNSnet onder andere opgeslagen in de databases van de diverse websites en van betrokken verwerkers en leveranciers van ondersteunende diensten.
Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld?

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

 • andere iNSnet-ondernemingen
 • klanten, waarvoor iNSnet service en/of beheerfuncties vervult
 • Facebook, Google en BiZo/LinkedIn
 • opdrachtgevers, leveranciers of onderaannemers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
 • Grondslag verstrekking persoonsgegevens

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de hiervoor genoemde doelen.

Toestemming

iNSnet heeft in haar verwerkingsregister de van toepassing zijnde grondslag toegevoegd.

iNSnet hanteert de volgende uitingen als het verstrekken van toestemming:

 • overhandigen visitekaartje op een event;
 • verzoek tot informatie;
 • offerte aanvraag;
 • uitvoering van een opdracht;
 • toestemming voor gebruik van gegevens per email
 • aanmelden voor een nieuwsbrief
 • aanmelden als lid / abonnee.

Verwerking van persoonsgegevens

We sluiten met verwerkers van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst.
Aangezien iNSnet geen verplichting heeft tot het benoemen van een functionaris voor gegevensbescherming is deze niet opgenomen in het verwerkingenregister.

Rechten van betrokkenen

iNSnet zal:

 • betrokkenen de in redelijkheid noodzakelijke inlichtingen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens verschaffen
 • betrokkenen een afschrift van of anderszins inzicht verschaffen in hun verwerkte persoonsgegevens
 • op verzoek persoonsgegevens van betrokkenen verwijderen, corrigeren, aanvullen of afschermen, tenzij een wettelijke (bewaar) verplichting zich daar tegen verzet
 • aantonen dat persoonsgegevens van betrokkenen verwijderd of gecorrigeerd zijn
 • betrokkenen in staat stellen andere rechten onder de toepasselijke wetgeving uit te oefenen.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen van de gebruikelijke persoonsgegevens gekoppeld aan:

 • De bewaartermijn bedraagt vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd.
 • Potentiële medewerkers. De bewaartermijn van persoonsgegevens van potentiële medewerkers bedraagt met expliciete toestemming van de betrokkene drie jaren.
 • Ingeleende personen. De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van personen die door iNSnet worden ingeleend bedraagt zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht.
 • De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van klanten, leden en abonnees van iNSnet bedraagt zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht.
 • De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van leveranciers van iNSnet bedraagt zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht.
 • vragen wij aan onze verwerkers om de persoonsgegevens die zijn voor ons verwerken, op servers te bewaren, die zijn gelegen binnen de Europese Unie.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

iNSnet doet het nodige om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische bescherming is ook de mens belangrijk. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsclausule in hun contract.

Aanpassing van beleid

iNSnet kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Op de iNSnet website kan via de hyperlink “Privacyverklaring” altijd de meest recente versie worden inzien. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan iNSnet verstrekt, adviseren wij u de inhoud van deze privacyverklaring met enige regelmaat te controleren.

Versie: 1 maart 2021